ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

1 Ranita’s Kledingshop, gevestigd te Veenwouden onder K.v.K nr. 75396890

2 Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan

3 Partijen: en klant samen

4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ranita’s Kledingshop

2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1 Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2 Alle prijzen op die hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan te allen tijde wijzigen.

3 Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomt, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/Modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1 Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ranita’s Kledingshop

3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4 Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5 In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan te betalen.

 

Recht van Reclame

1 Zodra de klant in verzuim is, is gerechtigheid het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2 Roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ranita’s Kledingshop, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4 De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden van:

. het product niet gebruikt is

. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel en bloemen

. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

. het geen product is dan niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen.

. de verzegeling nog in tact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud

. het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.

. het product geen los tijdschrift of losse krant is

. het geen ( opdracht tot) spoedoperatie is

. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid1 genoemd, vangt aan:

. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

. zodra consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

. zodra consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. 3 De consument kan zijn beroep doen op het herroepingsrecht kenbaar maken via Ranitas-kledingshop@outlook.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier via de website van www.Ranitaskledingshop.nl, kan worden gedownload.

4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan, bij gebreke waarvan zijn herroeppingsplicht komt te vervallen.

5 De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.

6 Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzend-retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht , terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schoren.

 

Retentierecht

1 Kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant allen nog openstaande rekeningen ten aanzien van heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ranita’s Kledingshop.

3 Is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevold van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

1 Tenzij de klant een consument is doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan te verrekenen met een vordering op.

 

Eigendomsvoorbehoud

1 Blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van op grond van wat voor met gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in nakoming.

2 Tot die tijd kan zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zeken terug te nemen.

3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4 Indien een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomst als ontbonden en heeft het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

1 Levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt.

2 Levering vindt plaats bij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen

3 Levering van online bestelde producten vindt plaat op het door de klant aangegeven adres.

4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1 De door opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 De levertijd hangt aan op het moment dat de klant het ( elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een ( elektronische bevestiging ) heeft ontvangen.

3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomsten te ontbinden, tenzij niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

 

Feitelijke levering

1 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

1 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hiervoor iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke daarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade.

2 Indien de kant voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan, bij gebreke daarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

1 Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2 Eventuele extra kosten als gevold van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)fabricage, constructie of materiaal.

2 De garantie geld niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

1 Ruiten is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan;

. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q met de nog aangehechte (prijs) kaartjes

. het product in nog ongedragen en niet gebruikt

Vrijwaring

1 De klant vrijwaart tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1 De klant dient een door geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

3 Consumenten dienen uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen zodat in staat is hierop adequaat te reageren.

5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heet p een overeenkomst tussen partijen.

6 Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan dit er in ieder geval niet toe leiden dat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling 1 De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ranitas-kledingshop@outlook.com

2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk ( tijdig ) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1 Als een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledig bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid

1 Is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2 Indien aansprakelijkheid is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst

3 Is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4 Indien aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten ( beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van ( volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijving op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ( gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomt en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

1 Elke recht van de klant op schadevergoeding van Ranita’s Kledingshop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6;89 van het burgerlijke wet boek.

 

Recht op ontbinding

1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2 Is de nakoming van de verplichting door niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaats vinden nadat Ranita’s kledingshop in verzuim is

3 Ranita’s kledingshop heet het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Ranita’s Kledingshop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ranita’s kledingshop kan worden verlangd.

2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch die uitsluitend – gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc); wandprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroomuitval, elektriciteit, internet, computer en telecomstoring. Computer virussen, stakingen,

overheidsmaatregelingen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking.

3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen.

4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5 Is in een overmachtssituatie geen enkele ( schade)vergoeding verschuldigd, ook niet al het als gevolg van de overmacht toestand voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

1 Ranita’s Kledingshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.

3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ranita’s Kledingshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ranita’s Kledingshop.

2 De bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

 

Gevolgen nalatigheid of vernietigbaarheid

1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ranita’s Kledingshop is gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 28 Juli 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

1 Ranita’s Kledingshop, gevestigd te Veenwouden onder K.v.K nr. 75396890

2 Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan

3 Partijen: en klant samen

4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ranita’s Kledingshop

2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1 Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2 Alle prijzen op die hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan te allen tijde wijzigen.

3 Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomt, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/Modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1 Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ranita’s Kledingshop

3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4 Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5 In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan te betalen.

Recht van Reclame

1 Zodra de klant in verzuim is, is gerechtigheid het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2 Roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ranita’s Kledingshop, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4 De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden van:

. het product niet gebruikt is

. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel en bloemen

. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

. het geen product is dan niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen.

. de verzegeling nog in tact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud

. het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.

. het product geen los tijdschrift of losse krant is

. het geen ( opdracht tot) spoedoperatie is

. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid1 genoemd, vangt aan:

. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

. zodra consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

. zodra consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. 3 De consument kan zijn beroep doen op het herroepingsrecht kenbaar maken via Ranitas-kledingshop@outlook.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier via de website van www.Ranitaskledingshop.nl, kan worden gedownload.

4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan, bij gebreke waarvan zijn herroeppingsplicht komt te vervallen.

5 De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.

6 Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzend-retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht , terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schoren.

Retentierecht

1 Kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant allen nog openstaande rekeningen ten aanzien van heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ranita’s Kledingshop.

3 Is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevold van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

1 Tenzij de klant een consument is doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan te verrekenen met een vordering op.

Eigendomsvoorbehoud

1 Blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van op grond van wat voor met gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in nakoming.

2 Tot die tijd kan zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zeken terug te nemen.

3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4 Indien een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomst als ontbonden en heeft het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1 Levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt.

2 Levering vindt plaats bij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen

3 Levering van online bestelde producten vindt plaat op het door de klant aangegeven adres.

4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan kan tegenwerpen.

Levertijd

1 De door opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 De levertijd hangt aan op het moment dat de klant het ( elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een ( elektronische bevestiging ) heeft ontvangen.

3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomsten te ontbinden, tenzij niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Feitelijke levering

1 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

1 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hiervoor iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke daarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade.

2 Indien de kant voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan, bij gebreke daarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1 Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2 Eventuele extra kosten als gevold van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)fabricage, constructie of materiaal.

2 De garantie geld niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1 Ruiten is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan;

. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q met de nog aangehechte (prijs) kaartjes

. het product in nog ongedragen en niet gebruikt

Vrijwaring

1 De klant vrijwaart tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1 De klant dient een door geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

3 Consumenten dienen uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen zodat in staat is hierop adequaat te reageren.

5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heet p een overeenkomst tussen partijen.

6 Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan dit er in ieder geval niet toe leiden dat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling 1 De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ranitas-kledingshop@outlook.com

2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk ( tijdig ) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1 Als een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledig bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

1 Is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2 Indien aansprakelijkheid is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst

3 Is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4 Indien aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten ( beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van ( volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijving op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ( gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomt en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1 Elke recht van de klant op schadevergoeding van Ranita’s Kledingshop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6;89 van het burgerlijke wet boek.

Recht op ontbinding

1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2 Is de nakoming van de verplichting door niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaats vinden nadat Ranita’s kledingshop in verzuim is

3 Ranita’s kledingshop heet het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Ranita’s Kledingshop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ranita’s kledingshop kan worden verlangd.

2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch die uitsluitend – gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc); wandprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroomuitval, elektriciteit, internet, computer en telecomstoring. Computer virussen, stakingen,

overheidsmaatregelingen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking.

3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen.

4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5 Is in een overmachtssituatie geen enkele ( schade)vergoeding verschuldigd, ook niet al het als gevolg van de overmacht toestand voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijzigingen algemene voorwaarden

1 Ranita’s Kledingshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.

3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ranita’s Kledingshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ranita’s Kledingshop.

2 De bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

Gevolgen nalatigheid of vernietigbaarheid

1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ranita’s Kledingshop is gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28 Juli 2019(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 Ranita's Kledingshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.